august 2, 2016

Stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD

Žiadosť o funkčné využitie pozemku   iconapdf
Žiadosť o záväzné /predbežné/ stanovisko obce   iconapdf
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby   iconapdf
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   iconapdf
Žiadosť o územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zlúčenom konaní   iconapdf
Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru   iconapdf
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu   iconapdf
Žiadosť o stavebné povolenie   iconapdf
Ohlásenie drobnej stavby   iconapdf
Ohlásenie jednoduchej stavby   iconapdf
Ohlásenie stavebných úprav   iconapdf
Ohlásenie udržiavacích prác   iconapdf
Žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu pôdy z pôdneho fondu   iconapdf
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   iconapdf
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení   iconapdf
Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby   iconapdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   iconapdf
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie   iconapdf
Žiadosť o povolenie terénnych úprav   iconapdf
Žiadosť o povolenia na odstránenie stavby   iconapdf
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením   iconapdf
Poplatky   iconapdf

INVESTIČNA VÝSTAVBA  Á ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Žiadosť o určenie súpisného čísla   iconapdf
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu   iconapdf