august 10, 2016

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórke obce Viničné

SOŇA  STEHLÍKOVÁ

Hlavná kontrolórka obce Viničné bola zvolená na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve dňa 27.05.2015 na funkčné obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2021. V uznesení č. 7/2015 zo dňa 27.05.2015. je konštatované jej zvolenie do funkcie hlavnej kontrolórky.

Úlohy hlavnej kontrolórky

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 8d zákona o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. v úplnom znení:

          Rozsah kontrolnej činnosti

      (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,      ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností  a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

  • obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavná kontrolórka:

  • sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pracovného obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
  • je oprávnená nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d,
  • je povinná na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Výpis z Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky Obce Viničné na II. polrok 2016

 V zmysle § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyplýva hlavnéj kontrolórke (HK) obce vypracovať raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti. Uvedený plán bol predložený na zasadnutí OZ Viničné dňa 22.6.2016.

Úlohy:

  1. Na základe vykonanej kontroly v oblasti personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obce Viničné v II. polroku 2015, z ktorej vyplynuli kontrolné zistenia, prijala obec účinné opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Starosta obce predloží po dohode hlavnej kontrolórke Správu o vykonaných a odstránených nedostatkov do 30.6.2016. V súvislosti s tým, HK vykoná kontrolu realizovaných opatrení v oblasti personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obce podľa Pravidiel kontrolnej činnosti vydaných HK a  schválených Obecným zastupiteľstvom obce Viničné dňa 3.5.2016.
  1. Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov HK vypracuje stanovisko k návrhu Rozpočtu obce na rok 2017 a návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2017 až 2019.
  1. Podľa požiadaviek poslancov OZ Viničné HK vykoná kontrolu Všeobecne záväzných nariadení obce Viničné schválených v I. polroku 2016 a kontrolu zriaďovacej listiny – Štatút obce Viničné.