august 31, 2017

Interné smernice

 

Číslo Názov Platné
   -/2010 Smernica obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Viničné 15.06.2010
 001 Smernica o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup obce pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania na Obecnom úrade vo Viničnom 15.05.2015
002 Nariadenie obce Viničné č. 002-2016 o registratúrnom poriadku  13.07.2016
003  Organizačný poriadok Obecného úradu vo Viničnom; Príloha k organizačnému poriadku  26.10.2016
004  Pracovný poriadok  zamestnancov Obce Viničné  26.10.2016
003 Organizačný poriadok OcÚ Viničné –  interný predpis č. 003 – 2017 26.05.2017
04 Pracovný poriadok –  interný predpis č.04 – 2017 26.05.2017
Vnútorný mzdový predpis – 2017 01.06.2017