január 15, 2018

Klub dôchodcov

Občianske združenie Jednoty dôchodcov Slovenska vzniklo z iniciatívy slovenských dôchodcov v roku 1990.

Prvou predsedkyňou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) vo Viničnom sa stala v roku 1994 Mária Rybecká. Po nej funkciu prebrala pani Jozefína Horváthová, ktorá ju vykonávala do roku 2005. Od roku 2006 až do júna 2011 bola predsedkyňou ZO JDS pani Lívia Pätoprstá. Po jej náhlom úmrtí sa jej nástupkyňou stala v roku 2012 pani Elena Gažová. Vo funkcii predsedkyne pôsobí doteraz.

Členskou schôdzou 11.03.2012 bola ZO JDS vo Viničnom zrušená a nahradená Klubom dôchodcov (KD) pri OÚ vo Viničnom. V KD sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

V roku 2017 bolo počet členov v KD 150.

Činnosť KD sa riadi svojim štatútom:

Štatút klubu dôchodcov Viničné

Výbor Klubu dôchodcov vo Viničnom pracuje v tomto zložení:

  1. Predseda                    p. Elena Gažová
  2. Podpredseda              Mg. Eva Baričičová
  3. Pokladník                   p. Eva Fričová
  4. Kultúrny referent        Mgr. Viera Chvosteková
  5. Kronikár                     p. Marta Pätoprstá
  6. Člen                           p. Božena Majbová
  7. Člen                           p. Alžbeta Fričová
  8. Člen                           p. Zuzana Englmanová
  9. Člen                           p. Marika Ilovičná

Kontrolór financií  p. Marianna Durišová