november 9, 2016

Matričný úrad

 Sídlo:
v budove Obecného úradu
Cintorínska 13, 900 23 Viničné

tel.:  033/2028974
e-mail:  jana.harcarikova@vinicne.sk
Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.
štvrtok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
piatok: nestránkový deň

Matričný úrad vykonáva najmä nasledovnú činnosť:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh a iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastaných zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste (pohreby, sobáše) v zmysle platných zákonov a interných predpisov mesta

Ako vybaviť na matrike:

Sobáše

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva  civilnou formou, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti, alebo iného vhodného miesta v obci Viničné

POPLATKY:

 • v budove obecného úradu Viničné – bez poplatku
 • uzavretie manželstva mimo úradne označenej miestnosti – 165 eur
 • uzavretie manželstva s cudzincom – 66 eur
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 eur
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199 eur
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným Matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR – 16,50 eur
 • uzavretie manželstva iným Matričným úradom ako je príslušný Matričný úrad medzi štátnymi občanmi SR
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným Matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 eur

Termíny a vhodnosť navrhovaného obradného miesta je potrebné vždy konzultovať s Matričným úradom vo Viničnom.

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady:

 1. Obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi
  1. Slobodní:
   • vlastné rodné listy
   • platné občianske preukazy
  2. Ovdovelí:
   • vlastné rodné listy
   • platné občianske preukazy
   • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho
  3. Rozvedení:
   • vlastné rodné listy
   • platné občianske preukazy
   • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
2.         Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
  doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
  Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
  Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR.

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.
Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
Príloha: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť /viď príloha/ a vloží do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
Príloha: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu.

Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia.
Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz.

Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.
Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.
Čo obdržíte na matrike:

 • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom
 • úmrtný list

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie) Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:  

Zápis o narodení:

 • cudzozemský rodný list – úradne preložený do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
 • ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť
 1. Zápis o uzavretí manželstva:
  • cudzozemský sobášny list – úradne preložený do slovenského jazyka
  • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  • rodný list žiadateľa
  • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
  • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
  • ak nevesta – slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť
 2. Zápis o úmrtí:
  • cudzozemský úmrtný list – úradne preložený do slovenského jazyka
  • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  • rodný list zomrelého

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.
Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.
Čo potrebujete:

 • vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva (viď príloha)
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
  • sobášny list

Príloha: Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska

Určenie otcovstva  

K narodenému dieťaťu:
Čo potrebujete:

 • občianske preukazy
  • rodný list dieťaťa
  • ak je matka rozvedená – právoplatný rozsudok o rozvode
  • ak je matka vdova – úmrtný list manžela

Odporúčame vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.
K nenarodenému dieťaťu:
Čo potrebujete:

 • občianske preukazy
 • tehotenský preukaz
 • ak je matka rozvedená – právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je matka vdova – úmrtný list manžela

Rodičia vybavia na našom Matričnom úrade osobne na počkanie.
Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom.
Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách na použitie v SR.
Správne poplatky sa platia v hotovosti.
Čo potrebujete:

 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
 • občiansky preukaz
 • osvedčenie podpisu – 1,50 €

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín na použitie v SR.
Je potrebné predložiť originál listiny a jej fotokópiu.
Správne poplatky sa platia v hotovosti (osvedčenie listiny 1 strana – 1,50 €).

TLAČIVÁ