február 14, 2018

O nás

D O T Á C I A  od Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016. Občianske združenie Viničiar získalo v roku 2016 dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 500 EUR na projekt: „Podpora ľudovej neprofesionálnej kultúry“.Účelom dotácie je zakúpenie kvalitných reproboxov a príslušenstva slúžiacich na zabezpečenie kultúrnych akcií v obci kvalitným ozvučením. Občianske združenie ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za jeho finančnú podporu. Ambíciou občianskeho združenia Viničiar, ktorý v sebe združuje Spevácky zbor Viničiar, je osloviť svojimi vystúpeniami všetky vekové kategórie občanov Viničného a zvýšiť úroveň všetkých kultúrnych podujatí, napríklad: Medzinárodný deň detí, Bodka za prázdninami, , Úcta k starším, Deň matiek, Fašiangy –  pochovávanie basy, Posedenie pod jedličkou, Vianočné trhy,  Mikuláš a  iné spoločenské akcie a oslavy aj na regionálnej úrovni.

Občianske združenie Viničiar

Podľa zákona číslo  83/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o združení občanov, bolo dňom 11.12.2015 založené  občianske združenie  Viničiar (OZ), tým, že na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky boli zaregistrované stanovy pod číslom: VVS/1-900/90-47335. OZ bolo priradené IČO: 50164040.

Následne dňa 11.1.2016 prípravný výbor zvolal ustanovujúcu členskú schôdzu OZ. Na schôdzi bolo uznesením č. 01/2016 schválené vedenie OZ v zložení:

Predseda                                Ján Bíž

Podpredsedníčka                    Barbora Horváthová

Umelecká vedúca                  Jana Glausová

Pokladník-účtovník                 Emília Martincová

Materiálová hospodárka       Anna Vojčáková

Členky:                                   Alžbeta Jedličková, Katarína Eleková

Okrem toho ustanovujúca členská schôdza splnomocnila na výkon funkcie štatutárov občianskeho združenia: predsedu Jána Bíža a podpredsedníčku Barboru Horváthovú

Cieľom a poslaním OZ  je:

 • oboznamovať svojich členov a priaznivcov s folklórnymi tradíciami a zvykmi na Slovensku,
 • zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie tradícií folklóru na Slovensku,
 • odovzdávanie folklórnych skúseností a tradícií mladším generáciám,
 • podpora prezentácie slovenského folklóru doma i v zahraničí,
 • propagácia a šírenie slovenského kultúrneho dedičstva,
 • interpretácia slovenského folklóru,
 • prezentácia slovenskej i zahraničnej ľudovej piesne, rôznych starodávnych zvykov a tradícií z minulosti, ľudové hovorené slovo.

Vznik členstva:

 • členstvo v občianskom združení VINIČIAR je individuálne a dobrovoľné, vzniká:
 • podaním prihlášky,
 • následným zaevidovaním člena v zozname členov združenia
 • zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok, o výške ktorého rozhoduje členská schôdza
 • súhlasom so stanovami
 • členom sa môže stať každý, bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politické a náboženské presvedčenie, ak sa stotožňuje so stanovami,
 • členstvo v združení schvaľuje členská schôdza,
 • združenie vedie aktuálnu písomnú evidenciu svojich členov, túto evidenciu najmenej 3 roky archivuje a na požiadanie ju predkladá revíznej komisii,
 • pri podpise prihlášky dostane člen Stanovy občianskeho združenia.

V súčasnosti je registrovaných 26 členov.

Aktivity Občianskeho združenia Viničiar

Vyhodnotenie kultúrnych a spoločenských akcií v obci Viničné za rok 2017 a Zameranie kultúrnej činnosti na rok 2018.

Kultúrna komisia obce (Barbora Horváthová, Ján Bíž, Anna Vojčáková, Emília Martincová, Katarína Eleková, Zuzana Kapitáňová a Občianske združenie Viničiar v roku 2017 v spolupráci s Obecným úradom Viničné a za podpory ziskových a neziskových organizácií zorganizovali v priebehu roka 2017 niekoľko významných kultúrno spoločenských akcií.

Folklórna skupina Viničiar pôsobiaca v rámci Občianskeho združenia Viničiar pripravila a zorganizovala jednu z najvýznamnejších akcií roka a to Fašiangy a pochovávanie basy dňa 26.2.2017. Je potrebné uviesť, že táto akcia je podporovaná Obcou Viničné vo forme finančnej dotácie. Do tejto akcie sa podarilo zapojiť aj občanov obce Viničné tým, že fašiangový sprievod bol zastúpený farárom, kostolníkom, miestnym gazdom, spolu s folklórnou skupinou Viničiar, maskami, čertmi a anjelmi. Tento veselý sprievod ponavštevoval vybrané rodiny tentokrát na ul. Brezovej (rodina Glasová, Číková, Ulrichová, Hanúsková a Jurčovičová), ktorým požehnal p. farár a rodiny sa sprievodu odvďačili bohato prestretými stolmi a samozrejme dobrým vínkom. Po fašiangochnasledovalo pochovávanie basy, za účasti plačiek žien z dediny a za sprievodu smútočnej stráže, ktorú tvorili naši baníci z Viničného aj Pezinka. Po smútočnom a srdcervúcom pochovaní basy nasledovala tradičná fašiangová zábava.

Ďalšou akciou bolo vystúpenie Viničiara na pozvanie predsedu Vinárskeho spolku a priateľov vína u príležitosti Výstavy vín v marci toho roku. Viničiar sa prezentoval peknými pesničkami z vínneho súdka.

Z ďalších akcií môžeme spomenúť napríklad reprezentáciu obce na kultúrnych a spoločenských akciách v našom miniregióne, ale aj mimo neho a to účasť naoslave 85.výročia  založenia Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci dňa 12.8.2017, ďalej to bolo začepčenie nevesty na svadbe, vystúpenia na Vianočných trhoch v Jablonici, Ružindole, vystúpenie pre seniorov v Zálesí, v Bratislave a samozrejme doma vo Viničnom. Viničiar sa zúčastnil tiež Vinobrania v Pezinku.Ďalej reprezentoval obec Viničné v zahraničí a to v rámci návštevy družobného mestečka Saint Maure de Tourain vo Francúzsku. Viničiarako každý rok tradične vystúpil tiež u príležitosti Dňa matiek, Dňa úcty k starším a na predvianočnom posedení s dôchodcami.

K ďalším kultúrnym akciám v obci patril projekt „Spieva celá dedina“. Zámerom projektu bolo  pritiahnuť do Folklórnej skupiny mladšiu a strednú generáciu, napokon však to bola len prezentácia piesní a duetov členov folklórnej skupiny. Veríme, že do ďalšieho ročníka v budúcom roku sa prihlásia spevácke talenty z obce, o ktorých vieme že ich máme, len akosi ešte nenabrali odvahu.

Okrem týchto akcií kultúrna komisia pripravila a zorganizovala „Deň detí“ taktiež za podpory obce. Akcie sa zúčastnilo pomerne veľa detí, pre ktorých boli pripravené rôzne zábavne hry a programy od Del Art-u, boli tam vojaci s prezentáciou vojenskej techniky, skákací hrad, poníky, cukrová vata a iné. Vyvrcholením dňa bol tatrankový beh, ktorého sa zúčastnili deti rôznych vekových tradícií, a po prvýkrát sa do toho zapojili aj rodičia detí. Odmenou boli nielen chutné tatranky, ale aj vecné ceny.

V závere roka kultúrna komisia pripravila a organizačne zabezpečila Vianočné trhy spojené s Mikulášom a požehnaním vína.

Vianočné trhy, ktoré boli otvorené od 12,00 hod., otvoril starosta obce Mgr. Štefan Lenghart. Na Vianočné trhy boli oslovení a pozvaní títo trhovníci:

 • Kvetinárstvo
 • Syrové výrobky p. Sivková
 • Medovníčky a drevené výrobky
 • Papierníctvo Farbička
 • Koláčiky – p. Marková
 • Cukrová vata
 • Vianočné oplátky
 • Predaj vína a punču p. Tóthová
 • Koláčiky ako lepence, rožky a pod.p.Kyrinovičová
 • Šikovné ručičky
 • Pedikúra
 • Herbalife
 • Med a medové výrobky

K navodeniu Vianočnej atmosféry spievala Folklórna skupina Viničiar, detský folklórny súbor Tancujúce slniečko a folklórna skupina – hostia z Ružindola.

O 16,00 hod. predseda spolku vinárov a priateľov dobrého vína p. M. Ulrich privítal p. farára rímsko katolíckej cirkvi a p. farára evanjelickej cirkvi a otvoril slávnostný akt Požehnania vína. Pred samotným požehnaním vína Folklórna skupina Viničiar zaspievala pieseň o víne „Vinohrady“.

Približne o 17,00 hod. naše deti radostne privítali Mikuláša a jeho anjela. Mikuláš najprv deťom slovne priblížil mikulášske udalosti a potom detičky postupne prichádzali k Mikulášovi pre svoj balíček, tie smelšie zarecitovali básničku, alebo zaspievali koledu.

Na záver sa deti tancovali zabávali v rytme reprodukovanej hudby.

V priebehu Vianočných trhov sa podávala kapustnica, cigánska, podával sa varený punč alebo víno, okrem toho naši vinári ponúkali na degustáciu bezplatne svoje víno.

Všeobecne sa dá povedať, že akcia Vianočné trhy sa v obci už udomácnila. Naše gazdinky ukázali, že majú šikovné ruky a zručnosti. Rozhodnutie kultúrnej komisie zorganizovať Mikuláša v interiéri spoločenského domu sa tiež ukázalo ako dobré rozhodnutie.

Celkovo môžeme konštatovať, že v obci sa podarilo nielen oživiť niektoré ľudové tradície, ale vložiť aj nejaké kultúrno spoločenské akcie, ktoré v minulosti neboli. Kultúrna komisia obce Viničné v spolupráci s obcou občianskymi združeniami má ambíciu aj v nasledujúcom roku tieto tradície nielen udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať.

Pre rok 2018 ťažiskovou a tou najhlavnejšou akciou bude oslava 810. výročia založenia obce. Prehľad pripravovaných akcií pre rok 2018:

 

Plán kultúrnych akcií obce Viničné na rok 2018

Dátum Názov akcie Miesto Organizátor

10.02.2018

sobota

Pochovávanie basy

Spoločenský

dom

KK

OZ Viničiar

03.03.2018 Výstava vín

Spoločenský

dom

OZ Viničiar
Jar/2018 Spieva celá dedina Jedáleň ZŠ OZ Viničiar

30.04.2018

pondelok

Stavanie Mája Park Viničné KK

13.05.2018

nedeľa

Deň matiek

Spoločenský

dom

KK

02.06.2018

sobota

Deň detí

Ihrisko,

Spoločenský

dom – dážď

KK

23.06.2018

sobota

Jánske ohne Pri spoločenskom dome KK
09/2018 810. výročie založenia obce

Obec,

Spoločenský

dom

 
09/2018 Účasť na vinobraní Pezinok  

13.10.2018

sobota

Úcta k starším

Spoločenský

dom

KK
11/2018 Lampiónový sprievod obec KK

24.11.2018

sobota

Katarínska zábava

Spoločenský

dom

KK

08.12.2018

sobota

Mikuláš, Vianočné trhy

Spoločenský

dom

KK

11.12.2018

utorok

Oživenie predvianočných tradícií na Luciu – vymetanie kútov izieb, zaklínanie trasením plotov a podobne obec KK

KK – kultúrna komisia