december 5, 2016

O nás

D O T Á C I A  od Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016. Občianske združenie Viničiar získalo v roku 2016 dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 500 EUR na projekt: „Podpora ľudovej neprofesionálnej kultúry“.Účelom dotácie je zakúpenie kvalitných reproboxov a príslušenstva slúžiacich na zabezpečenie kultúrnych akcií v obci kvalitným ozvučením. Občianske združenie ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za jeho finančnú podporu. Ambíciou občianskeho združenia Viničiar, ktorý v sebe združuje Spevácky zbor Viničiar, je osloviť svojimi vystúpeniami všetky vekové kategórie občanov Viničného a zvýšiť úroveň všetkých kultúrnych podujatí, napríklad: Medzinárodný deň detí, Bodka za prázdninami, , Úcta k starším, Deň matiek, Fašiangy –  pochovávanie basy, Posedenie pod jedličkou, Vianočné trhy,  Mikuláš a  iné spoločenské akcie a oslavy aj na regionálnej úrovni.

Občianske združenie Viničiar

Podľa zákona číslo  83/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o združení občanov, bolo dňom 11.12.2015 založené  občianske združenie  Viničiar (OZ), tým, že na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky boli zaregistrované stanovy pod číslom: VVS/1-900/90-47335. OZ bolo priradené IČO: 50164040.

Následne dňa 11.1.2016 prípravný výbor zvolal ustanovujúcu členskú schôdzu OZ. Na schôdzi bolo uznesením č. 01/2016 schválené vedenie OZ v zložení:

Predseda                                Ján Bíž

Podpredsedníčka                    Barbora Horváthová

Umelecká vedúca                  Jana Glausová

Pokladník-účtovník                 Emília Martincová

Materiálová hospodárka       Anna Vojčáková

Členky:                                   Alžbeta Jedličková, Katarína Eleková

Okrem toho ustanovujúca členská schôdza splnomocnila na výkon funkcie štatutárov občianskeho združenia: predsedu Jána Bíža a podpredsedníčku Barboru Horváthovú

Cieľom a poslaním OZ  je:

 • oboznamovať svojich členov a priaznivcov s folklórnymi tradíciami a zvykmi na Slovensku,
 • zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie tradícií folklóru na Slovensku,
 • odovzdávanie folklórnych skúseností a tradícií mladším generáciám,
 • podpora prezentácie slovenského folklóru doma i v zahraničí,
 • propagácia a šírenie slovenského kultúrneho dedičstva,
 • interpretácia slovenského folklóru,
 • prezentácia slovenskej i zahraničnej ľudovej piesne, rôznych starodávnych zvykov a tradícií z minulosti, ľudové hovorené slovo.

Vznik členstva:

 • členstvo v občianskom združení VINIČIAR je individuálne a dobrovoľné, vzniká:
 • podaním prihlášky,
 • následným zaevidovaním člena v zozname členov združenia
 • zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok, o výške ktorého rozhoduje členská schôdza
 • súhlasom so stanovami
 • členom sa môže stať každý, bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politické a náboženské presvedčenie, ak sa stotožňuje so stanovami,
 • členstvo v združení schvaľuje členská schôdza,
 • združenie vedie aktuálnu písomnú evidenciu svojich členov, túto evidenciu najmenej 3 roky archivuje a na požiadanie ju predkladá revíznej komisii,
 • pri podpise prihlášky dostane člen Stanovy občianskeho združenia.

V súčasnosti je registrovaných 24 členov.

Aktivity Občianskeho združenia – Speváckeho zboru Viničiar

10.10.2015 – vystúpenie v Budmericiach pri príležitosti Úcty k starším v penzióne

14.10.2015 – vystúpenie v Budmericiach pri príležitosti Úcty k starším v Kultúrnom dome na pozvanie starostu obce. V rámci programu vystúpil známy operný spevák Martin Babjak

Foto

24.10.2015 – vystúpenie v Budmericiach pri príležitosti Úcty k starším Viničnom pri príležitosti Úcty k starším. Starosta obce pozval aj folklórny súbor z obce Mestečko. Pozvanie bolo za účelom prekvapenia pre p. Džupovú, bývalú rodáčku z Mestečka, ktorá dlhé roky viedla tento folklórny súbor a ktorá je už dnes občiankou obce Viničné. Pozvanie malo ešte jeden dôvod a to zaspievať p. Džupovej, ktorá nedávno oslávila krásnych 90 rokov. Bolo to veľmi milé a krásne stretnutie. Zároveň folklórny súbor Mestečko pozval spevácky zbor Viničiar na vystúpenie v ich obci na budúci rok.

Foto

12.12.2015 – vystúpenie v Jablonci (v Halmeši) s vianočnými piesňami pri príležitosti otvorenia vianočných trhov.

Foto

13.12 2015 – vystúpenie vo Viničnom s vianočnými piesňami pre našich dôchodcov

7.2.2016 – Fašiangy a Pochovávanie basy. Spevácky zbor prezentoval fašiangové piesne v sprievode za pochodu a doprovodu muzikantov z Budmeríc. Hlavným programom bola návšteva vybraných príbytkov v obci, požehnanie príbytku od preoblečeného farára (Tonko Jedlička), vinšovačky od hlavného gazdu (Janko Bíž), vytancovanie domácej gazdiny a gazdu a pod. Vyvrcholením programu bolo pochovávanie basy aj za účasti obyvateľov obce, baníkov z Pezinka a ďalších. Akcia bola veľmi vydarená a budeme ju pripravovať aj ďalší rok.

Foto

8.3.2016- vystúpenie na schôdzi dôchodcov. OZ sa dostalo veľkej pochvaly zo strany dôchodcov za umelecký dojem.

8.5.2016 – Deň matiek. Ako každý rok, program bol obohatený o vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ, OZ Tancujúce slniečko. Najmä však medzi nás prišiel operný spevák p. Ožvát, ktorý zaspieval aj známe piesne od Gejzu Dusíka. Okrem toho na posedení boli prítomní vzácni hostia z družobného francúzskeho mestečka Saint Moore a za účasti jedného z hostí, spevácky zbor zaspieval európsku hymnu. Programu sa po prvýkrát zúčastnil aj spevácky zbor Cantus (dnes je to už Animatus), ktorý zaspieval známe piesne ruských, ukrajinských a gruzínskych autorov. Zaujímavosťou je, že sedem členov tohto zboru zo speváckeho zboru Viničiar, ostatní sú z Pezinka.

17. Júl 2016 – vystúpenie speváckeho zboru v obci Mestečko u príležitosti 545. Výročia založenia obce. Vystúpenie bolo veľmi vydarené a čerešničkou na torte bolo spoločné zaspievanie tzv. hymny folklórneho súboru Mestečko „Kopala studianku“. Prítomná bola aj bývala občianka obce Mestečko p. Džupová, ktorá dlhé roky viedla tento folklórny súbor. P. Džupová položila základný skvelej spolupráce medzi obcami Viničné e Mestečkom v oblasti kultúry. Nasledujúci týždeň ešte osobne navštívila starostu a predsedu OZ Viničiar, aby sa poďakovala za pozvanie a za milé slová na jej adresu.

 1. júl 2016 – vystúpenie v obci Jablonec u príležitosti hodov. Tiež tam bol prítomný aj p. Ožvát, ktorý sa srdečne zvítal s naším zborom. Bolo to neformálne a pekné vystúpenie.
 1. augusta 2016 – vystúpenie v Budmericiach u príležitosti stretnutia starostov Trnavského kraja.