23.1.2017

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie  z dane z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31.januára 2017 správcovi dane – obci Viničné.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla počas roka  daňová povinnosť k dani z nehnuteľností napríklad:

  • kúpou,
  • predajom,
  • darom,
  • zmenou účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
  • zmenou druhu alebo výmery pozemky, vydané právoplatné stavebné povolenie, prípadne ak stavba bola  skolaudovaná.

Daňové priznanie podáva aj daňovník, ktorému zanikla daňová povinnosť napr.: predajom, darovaním…

Ak nenastanú  zmeny, priznanie daňovníka nepodáva. Správca dane – obec vyrubí daň z nehnuteľností na základe posledného známeho stavu, t. j. na základe stavu podľa podaného priznania