apríl 18, 2016

Protispoločenská činnosť

Zodpovednou osobou obecného úradu, ktorá plní povinnosti podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2015 „Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v znení zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je asistent starostu obce – Ing. Ján Bíž.

Spôsob podávania podnetov na obecný úrad.

1. Písomný podnet prístupný 24 hodín denne sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby obecného úradu (ďalej len „zodpovedná osoba“) prostredníctvom pošty na adresu: Obec Viničné, Cintorínska 13 – Spoločenský dom, 900 23, Viničné

– meno a priezvisko zodpovednej osoby,
– meno zamestnávateľa,
– ulica a číslo,
– PSČ, obec.

2. Ústny podnet sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu. V zápisnici musí byť uvedené:

– predmet podnetu,
– deň podania podnetu,
– kto podáva podnet a kto spísal zápisnicu,
– podpisy zúčastnených strán.

Elektronický podnet je prístupný 24 hodín denne a podáva sa na mailovú adresu, na ktorú má prístup len zodpovedná osoba a starosta obce (obecnyurad@vinicne.sk).“