apríl 17, 2016

Maľované ohništia

Podstata ľudovej maľby na ohništi
Ľudová maľba predstavuje zvláštnu a osobitú estetickú hodnotu, je nedeliteľnou časťou ľudovej kultúry. Je faktorom, ktorý treba dôsledne odhaľovať a  skúmať. Pre ľahšiu orientáciu rozdeľujeme dnes ľudovú kultúru a spôsob života ľudí na tri skupiny, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Je to oblasť kultúry hmotnej, duchovnej a spoločenských vzťahov.

Dôležitým prvkom v ľudovej kultúre hmotnej je ľudové umenie ako výsledok tvorby ľudu. Prejavuje sa v umení výtvarnom, ako je maliarstvo, sochárstvo, staviteľstvo atď. Umelecká tvorba sa prejavuje aj v podaní slovesnom – rozprávky, povesti, hádanky… a hudobnom – piesne a tance.

Z tohto členenia ľudovej umeleckej tvorby vidíme, že maľbu na ohništi nemožno zaradiť iba do jednej z uvedených oblastí.

Maliarstvo v ľudovej umeleckej tvorbe je výsledkom mnohých a zložitých komponentov. Ľudové maliarstvo, výzdoba ohníšť, kraslíc, nábytku atď., je síce prejavom hmotným, ale vo svojej podstate je v úzkom vzťahu s kultúrou duchovnou a sociálnou.

Ľudové umelecké dielo tlmočí zážitky, citové stavy a myšlienky tvorcu. Je to realita prežitá a stvárnená v duchu umelca.

Maľba na ohništi ako ľudové umelecké dielo sa prejavuje v kráse, ktorá tvorí jednotu, harmóniu a súlad jednotlivých ornamentov tvoriacich celok. Takýto celok vzbudzuje v nás údiv, radosť, príjemnosť, a to tak svojím hlboko zmyslovým obsahom, ako aj formou ako prostriedkom, ktorým umelec vyjadril navonok svoje zážitky na maľovanom ohništi.

Vo Viničnom sa maľbe na ohništia venovali A. Pätoprstá-Jagarova, M. Šilhárová, A. Čechová, J. Pulmanová.

scan2m scan3m scan4m scan5m scan6m scan1m