máj 7, 2019

Všeobecné záväzné nariadenia

ZELENÝM PÍSMOM SÚ PLATNÉ VZN.

ČERVENÝM PÍSMOM SÚ NEPLATNÉ VZN.

ROK 2019

Číšlo                         Názov                                                                                                            
01/2019 Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 1/2019 o miestnom
poplatku za rozvoj
02/2019 Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených obcou Viničné

 

ROK 2017

Číslo Názov
 01/2017  Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 1/2017 o určení názvov ulíc v obci Viničné
 Dodatok č. 1 k VZN 4/2015   Dodatok č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Viničné
 02/2017   Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 2/2017 o výške miestneho poplatku za rozvoj
 03/2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ROK 2016

Číslo Názov
01/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 1/2016 o Štatúte obce Viničné:
02/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 2/2016 o odmeňovaní poslancov
03/2016  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Viničné
 04/2016  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ zriadenej obcou
06/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Viničné
07/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zásadám rozpočtového hospodárenia obce Viničné

 


ROK 2015

 Číslo  Názov
1/2015  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2015 a v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Viničné
2/2015 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Viničné
3/2015  VZN o zásadách rozpočtového hospodárenia Obce Viničné
4/2015  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Viničné
5/2015  VZN – Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti
6/2015  VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu v obci Viničné

7/2015

 

7/2015 platné

 VZN – záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce  Viničné  – Zmeny a doplnky  č. 01/2014. Príloha č.1 Príloha č.2  Príloha č.3 Zmeny a doplnky záväznej časti

VZN o vyhlásení záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

8/2015  VZN o poskytovaní jednorázovej dávky
9/2015  VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
10/2015 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Viničné
11/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1 k VZN 1/2015 Dodatok o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2015 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Viničné
Dodatok č. 1 k VZN 2/2011 Dodatok o určení zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 Dodatok o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škole Viničné
Dodatok č. 2 k VZN 5/2009 Dodatok o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

 


ROK 2014

Číslo
Názov
1/2014 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 zo dňa 19.03.2012 o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v Materskej škole Viničné
2/2014 VZN obce Viničné č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


ROK 2013

Číslo Názov
1/2013 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 z 12. apríla 2013 o určení výšky normatívu a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Viničné a o podpore práce s mládežou.
2/2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 2/2013 zo dňa 26.júna 2013 o určení školského obvodu pre povinnú školskú dochádzku žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Obci Viničné
3/2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


ROK 2012

Číslo Názov
1/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 1/2012 zo dňa 19.3.2012 o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škole Viničné
2/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 2/2012 zo dňa 19.3.2012 o určení školského obvodu pre povinnú školskú dochádzku žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Obci Viničné
3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné č. 4/2012 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností  na území obce Viničné.

 


ROK 2011

Číslo Názov
1/2011 VZN obce Viničné o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škole Viničné
2/2011 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
DODATOK č. 1 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2009

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničné č 2/2009 z 5.10.2009

Finančné pásma od 01.09.2011

3/2011 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
4/2011 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2011 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Viničné.

 


ROK 2010

Číslo Názov
1/2010 Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb
4/2010 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Viničné
5/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
6/2010 O dani z nehnuteľností a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Viničné
6/2009 Doplnok č.1/2010 k VZN č. 6/2009

 


ROK 2009

Číslo Názov
2/2009 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
3/2009 O dani z nehnuteľností a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Viničné
4/2009 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
5/2009 O verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
6/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení