august 3, 2016

Základné informácie


Starosta obce: Mgr. Štefan Lenghart

Tel.: 033/2028970
MT: 0905 783 006
email: starosta@vinicne.sk


Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Začína zložením sľubu a skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starostu obce volia v rámci komunálnych volieb obyvatelia obce, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.